Dịch vụ

DV kiểm toán khác

Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm:

*  Kiểm toán tuân thủ: thực hiện kiểm toán tuân thủ nhằm giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá về mức độ tuân thủ các qui định nội bộ, qui định trong các cam kết, hợp đồng, hoặc qui định của luật pháp.
*  Kiểm toán nội bộ: thực hiện kiểm toán nội bộ nhằm giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá, xác nhận :
     - Tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; 
     - Chất lượng, độ tin cậy đối với thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và hoạt động của đơn vị; 
     - Tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động kinh tế, tài chính kể cả hoạt động phi tài chính của đơn vị. Phát hiện những sơ hở, yếu kém và đề xuất các giải pháp cải tiến, hoàn thiện; 
     - Kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ pháp luật, qui định và yêu cầu từ bên ngoài và chính sách quản lý nội bộ của đơn vị.
*  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: thực hiện kiểm toán toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào sử dụng dựa trên hồ sơ thiết kế – dự toán đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy chuẩn, định mức, đơn giá, chế độ tài chính- kế toán, hợp đồng kinh tế đã ký kết và những qui định của Nhà nước có liên quan.
Từ đó, QCA đưa ra ý kiến về báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành có được:
     - Lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và qui định về quyết toán vốn đầu tư hiện hành.
     - Tuân thủ pháp luật và các qui định có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.
     - Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình và kết quả đầu tư.
Ý kiến kiểm toán làm tăng thêm sự tin cậy của báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
*  Kiểm toán thông tin tài chính: cung cấp dịch vụ kiểm toán thông tin tài chính. Các thông tin tài chính này có thể là các khoản mục riêng lẻ (ví dụ như tài khoản phải trả người bán, phải thu khách hàng, doanh thu và lợi nhuận của một bộ phận doanh nghiệp), một bộ phận của báo cáo tài chính (ví dụ: bảng cân đối kế toán) hoặc toàn bộ báo cáo tài chính.
Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán là căn cứ đáng tin cậy cho người sử dụng trong các quyết định kinh tế.