Dịch vụ

Hoạt động

QCA chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán hoạt động giúp kiểm tra và đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động trong đơn vị được kiểm toán. QCA dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tỷ suất bình quân ngành, hay một tiêu chuẩn phù hợp nhằm đánh giá phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư, quy trình sản xuất, hoặc cơ cấu tổ chức.
Kết quả kiểm toán sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn.