Dịch vụ

Vốn

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn ngừa các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư XDCB, QCA đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm bản lĩnh vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có những kiến trúc sư, kỹ sư Xây dựng, kỹ sư Giao thông....để thực hiện nhiệm vụ Tư vấn lập Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư-Kiểm toán Báo cáo quyết toán vố đầu tư dự án hoàn thành.