vĂN BẢN LUẬT

Các văn bản qui phạm pháp luật

 • Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 • Thông tu 153/2010/TT-BTC huong dan thi hanh nghi dinh so 51/2010/ND-CP Thông tu 153/2010/TT-BTC huong dan thi hanh nghi dinh so 51/2010/ND-CP
 • ND 51.2010.ND.CP - Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ ND 51.2010.ND.CP - Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
 • Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế TNDN quý 1, quý 2 năm 2011 Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế TNDN quý 1, quý 2 năm 2011
 • Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011
 • Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011
 • Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng thang lương, bảng lương. Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng thang lương, bảng lương.
 • Thông báo 357/TB-BHXH về việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội Thông báo 357/TB-BHXH về việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội
 • Thông tư 138/2011/TT-BTC về chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo quyết định 48 Thông tư 138/2011/TT-BTC về chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo quyết định 48
 • Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của BTC về việc hướng dẫn NĐ 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 về miễn giảm thuế. Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của BTC về việc hướng dẫn NĐ 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 về miễn giảm thuế.
 • Thông tư 170_25112011-BTC Thông tư 170_25112011-BTC
 • Thông tư 169_24112011BTC Thông tư 169_24112011BTC
 • Thông tư 28.2011.TT-BTC ngày 28.02.2011 thay thế thông tư 60.2007.TT-BTC Thông tư 28.2011.TT-BTC ngày 28.02.2011 thay thế thông tư 60.2007.TT-BTC
 • Luật DN 2005 Luật DN 2005
 • Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04.06.2011 của Chính phủ Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04.06.2011 của Chính phủ
 • Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục Hải quan Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục Hải quan
 • Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
 • Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán